ปรัชญาคณะ

บูรณาการศาสตร์บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ทางบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เอกลักษณ์หน่วยงาน

คณะแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์เพื่อท้องถิ่น

อัตลักษณ์บัณฑิต

เป็นนวัตกรมืออาชีพด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
รู้เท่าทันเทคโนโลยี ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
และมีความรับผิดขอบต่อสังคม

ข่าวกิจกรรม

การจัดการ
0
การจัดการโลจิสติสก์
0
การตลาด
0
การจัดการการค้าสมัยใหม่
0
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
0
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ฯ
0
ดิจิทัลมัลติมีเดีย
0
การจัดการและการสร้างสรรค์คอนเทนต์
0
การสื่อสารองค์การ
0

กิจกรรมโปรแกรมวิชา

Scroll to Top