อาจารย์ดรัณภพ  อุดแน่น

ตำแหน่งบริหาร :  ประธานโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ

ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์

การศึกษา :  บธ.ม.การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

                 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                 บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร

ความเชี่ยวชาญ : การจัดการห่วงโซ่อุปทาน, การบริหารคลังสินค้า

อีเมล์ : jaklayut@hotmail.com

ห้องปฏิบัติงาน : ห้องโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์

แฟ้มประวััติและผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพรรณ  จินะบุญเรือง

ตำแหน่งบริหาร : 

ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ  :     ปร.ด. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                 บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

                 บธ.บ. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อีเมล์   : jiamwijak@yahoo.com

ห้องปฏิบัติงาน : ห้องโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์

แฟ้มประวัติและผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรญา ชื่นวงศ์

ตำแหน่งบริหาร :   รองผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียน ประมวลผลและสถิติ

                                สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ :  กจ.ด. การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

             บธ.ม. การจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

             บธ.บ. การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยเกริก

ความเชี่ยวชาญ : การจัดการโลจิสติกส์, การจัดการธุรกิจ,

                       วัฒนธรรมองค์กร, การบริหารสินทรัพย์

อีเมล์ : peeraya.kaikook@gmail.com

ห้องปฏิบัติงาน : ห้องโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์

แฟ้มประวัติและผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิเวศ  จีนะบุญเรือง

ตำแหน่งบริหาร :  

ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ :  – M.Eng. in Industrial Engineering มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

             – B.Eng. in Industrial Engineering มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

อีเมล์ : tonn194@gmail.com

ห้องปฏิบัติงาน : ห้องโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์

แฟ้มประวัติและผลงาน

อาจารย์ทัตพงศ์ นามวัฒน์

ตำแหน่งบริหาร :  ผู้ช่วยคณบดีด้านเผยแพร่นวัตกรรมความรู้

ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์

การศึกษา :  บธ.ม.การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

                 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                 วท.บ. สถิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ : การจัดการคลังสินค้า ,

                      หลักคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับโลจิสติกส์

อีเมล์ : Thatphong.n@gmail.com

ห้องปฏิบัติงาน : ห้องโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์

แฟ้มประวััติและผลงาน

อาจารย์ธนพร จนาพิระกนิฎฐ์

ตำแหน่งบริหาร :   ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์

การศึกษา : ศ.บ. เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                M.B.A. Logistics and Supply Chain Management  

                มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ความเชี่ยวชาญ : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ

                       เศรษฐศาสตร์การขนส่ง

อีเมล์ :  tnp.jana@gmail.com

ห้องปฏิบัติงาน : ห้องโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์

แฟ้มประวััติและผลงาน

Scroll to Top