บริการวิชาการให้ความรู้ เกี่ยวกับเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด การออม และการลงทุนในรูปแบบเงินดิจิตทัล

📣 คณาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ โดย อาจารย์ ดร.ศศิวิมล ภู่พวง ประธานสาขา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทณี…

โพสต์โดย เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2024
Scroll to Top