อาจารย์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (การจัดการและสร้างสรรค์คอนเทนต์)

รองศาสตราจารย์ ดร.เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์

ตำแหน่งบริหาร : ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 

                               (การจัดการและสร้างสรรค์คอนเทนต์)

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ : ปร.ด. การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

               นศ.ม. การโพสต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

               ศศ.บ. การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ : ข่าว, ทฤษฏีการสื่อสาร,

                       สื่อสารเพื่อรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ

อีเมล์ :  kkn23@hotmail.com

ห้องปฏิบัติงาน : ห้องโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (สื่อสารสื่อใหม่)

แฟ้มประวัติและผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล

ตำแหน่งบริหาร : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ : นศ.ด.นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                   นศ.ม. วารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                   ศศ.บ. การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ : วารสารศาสตร์, การผลิตสื่อวีดีทัศน์

                              บทวิทยุและโทรทัศน์

อีเมล์ :  aj.komsan@hotmail.com

ห้องปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

แฟ้มประวัติและผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร  ขุนศรี

ตำแหน่งบริหาร :

ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ   :     นศ.ด.นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

                  นศ.ม. นิเทศศาสตร์พัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                  ศศ.บ. การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ : การสื่อสารการตลาด, การสื่อสารเพื่อการพัฒนา,

                      การสื่อสารวัฒนธรรม

อีเมล์ : jao_mfu@hotmail.com

ห้องปฏิบัติงาน : ห้องโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่)

แฟ้มประวัติและผลงาน

อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ดวงไทย 

ตำแหน่งบริหาร :

ตำแหน่งทางวิชาการ :  

คุณวุฒิ : ปรด.สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

                   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

               ศศ.ม. การสื่อสารการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ :  ออกแบบกราฟิก

อีเมล์ : thawatchai.dou@crru.ac.th

ห้องปฏิบัติงาน : ห้องโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (สื่อสารสื่อใหม่)

แฟ้มประวัติและผลงาน

อาจารย์กฤศ โตธนายานนท์

ตำแหน่งบริหาร :  

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

เวลา : ศศ.ม. การสื่อสารการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                 นศ.บ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ความเชี่ยวชาญ : ออกแบบกราฟิก

                       การบริหารกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (event)

อีเมล์ :   shinklay@gmail.com

ห้องปฏิบัติงาน : การลงวิชานิเทศศาสตร์ (สื่อสารสื่อใหม่)

แฟ้มประวัติและผลงาน

Scroll to Top