อาจารย์โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการการค้าสมัยใหม่)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์  วงษ์ปาน

ตำแหน่งบริหาร :ผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กร

และประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

                     – ประธานโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ

                       (การจัดการการค้าสมัยใหม่)

ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ  :     บธ.ม. การตลาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                  ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ : การสื่อสารการตลาด, การจัดการบริการ,

                       การตลาดประสบการณ์

อีเมล์ : surapong.wongpan@gmail.com

ห้องปฏิบัติงาน : ห้องโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ

                     (การจัดการการค้าสมัยใหม่)

แฟ้มประวัติและผลงาน

อาจารย์ ดร.สุทธดา  ขัตติยะ

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์

การศึกษา :  ปร.ด. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                     บธ.ม. การตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ

                      บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ความเชี่ยวชาญ : การตลาดระหว่างประเทศ,

                       การตลาดเพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อม,

                       การสื่อสารการตลาด

อีเมล์ : lekiz95@yahoo.com

ห้องปฏิบัติการ : ห้องโปรแกรมวิชาบริหารธุริกจ

                     (การจัดการการค้าสมัยใหม่)

แฟ้มประวัติและผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิดา  จุมปา

ตำแหน่งบริหาร : 

ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ  :  วท.ม. การจัดการโครงการ

                  บธ.ม. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

     ความเชี่ยวชาญ :

อีเมล์ :

ห้องปฏิบัติงาน : ห้องโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ

                     (การจัดการการค้าสมัยใหม่)

แฟ้มประวัติและผลงาน

Scroll to Top