อาจารย์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (ดิจิทัลมัลติมีเดีย)

อาจารย์สาวิตรี พรหมสิทธิ์

ตำแหน่งบริหาร : ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์(ดิจิทัลมัลติมีเดีย)

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

คุณวุฒิ : วม. การจัดการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                วบ.หนังสือพิมพ์และส่ิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เชี่ยวชาญ : วารสารศาสตร์, วารสารประวัติศาสตร์สื่อใหม่,

                       การผลิตสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

อีเมล์  :

ห้องปฏิบัติงาน : ห้องโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (ดิจิทัลมัลติมีเดีย)

แฟ้มประวัติและผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมสิริ นิลดำ

ตำแหน่งบริหาร :      

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ : นศ.ด. นิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

               นศ.ม. นิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

               นศ.บ. นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เชี่ยวชาญ : ข่าว, จิตวิทยาการสื่อสาร,

                       การสื่อสารในภาวะวิกฤติ

อีเมล์ :  aj_sermsiri@yahoo.com

ห้องปฏิบัติงาน : ห้องโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (ดิจิทัล)

แฟ้มประวัติและผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกนก นิลดำ

ตำแหน่งบริหาร :

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ: ปร.ด. การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

              ว.ม. การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

            นศ.บ. การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เชี่ยวชาญ : หลักการสื่อสาร (Principles of Communication)
                       สื่อสารมวลชน (การสื่อสารทางการเมือง)
                       สื่อสารการตลาดของบริษัท (IMC)
                       การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร  

                       (ประชาสัมพันธ์/สื่อสารองค์กร)

อีเมล์ :   N_kornkanok@yahoo.com

ห้องปฏิบัติงาน : ห้องโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (ดิจิทัล)

แฟ้มประวัติและผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิสรา กฤตวาณิชย์

ตำแหน่งบริหาร :

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ : นศ.ม. นิเทศศาสตร์พัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

             นศ.บ. วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เชี่ยวชาญ : – งานประชาสัมพันธ์

อีเมล์ :  noksl17@gmail.com

ห้องปฏิบัติงาน : ห้องโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (ดิจิทัลมัลติมีเดีย)

แฟ้มประวัติและผลงาน

อาจารย์กฤษณะ  แสงจันทร์

ตำแหน่งบริหาร : 

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

คุณวุฒิ : ว.ม. บริหารการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                 นศ.บ. วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

                          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เชี่ยวชาญ : – การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์

                       – เนื้อหาบทภาพยนตร์

                       – การลงเสียงในการตรวจสอบ

                       – การสื่อสารและการบริหารการสื่อสารมวลชน

อีเมล์ :  north_sangchan@hotmail.com

ห้องปฏิบัติงาน : ห้องโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (ดิจิทัลมัลติมีเดีย)

แฟ้มประวัติและผลงาน

Scroll to Top