อาจารย์ ดร.ศศิวิมล  ภู่พวง

ตำแหน่งบริหาร :   ประธานโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ 

                                (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์

การศึกษา :  ปร.ด.  เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

                 วท.ม. เศรษฐศาสตร์เกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

                 บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ความเชี่ยวชาญ : เศรษฐศาสตร์มหภาค, เศรษฐศาสตร์เกษตร

อีเมล์ : ohmsimon@gmail.com

ห้องปฏิบัติงาน : ห้องโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

แฟ้มประวัติและผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ  ใจมา

ตำแหน่งบริหาร :   

ตำแหน่งทางวิชาการ :  รองศาสตราจารย์

การศึกษา :   D.B.A. Business administratio,

                  University of South Australia

                 บธ.ม. การเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

                 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี๋ยวชาญ : เศรษฐศาสตร์การพัฒนา, เศรษฐศาสตร์ประชากร,

                       เศรษฐศาสตร์พอเพียง

อีเมล์ : w_jaima@yahoo.com

ห้องปฏิบัติงาน : ห้องโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

แฟ้มประวัติและผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ  ไชยานนท์

ตำแหน่งบริหาร :   รองคณบดีด้านบริหารงานวิชาการและประกันคุณภาพ

ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ :    D.B.A. Business administration

               Adamson University, Philippines

               ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

               วท.บ. เศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล์ :  prapaphunch_chaiyanont@hotmail.com

ห้องปฏิบัติงาน : ห้องรองคณบดี

แฟ้มประวัติและผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา  ลี้ตระกูล

ตำแหน่งบริหาร :   รองอธิการบดี

ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา :    ปร.ด. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                   ศ.ม.เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                   ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ : เศรษฐศาสตร์การพัฒนา, เศรษฐศาสตร์สาธารณะ,

                       เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ

อีเมล์ :  paweena.lee@gmail.com

ห้องปฏิบัติงาน :ห้องโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

แฟ้มประวัติและผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทณี  เปี่ยมสุวรรณกิจ

ตำแหน่งบริหาร :  

ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา : ปร.ด. ผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต

              ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

              ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล์ : su_patta_need@hotmail.com

ห้องปฏิบัติงาน : ห้องโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

แฟ้มประวัติและผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร  เปี่ยมสุวรรณกิจ

ตำแหน่งบริหาร :   

ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา : ศ.ด. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

               ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

               วท.บ. เศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ : เศรษฐศาสตร์การจัดการ, เศรษฐศาสตร์จุลภาค,

                       การวิเคราะห์โครงการและการลงทุน

อีเมล์ : fuijung@yahoo.com

ห้องปฏิบัติงาน : ห้องโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

แฟ้มประวัติและผลงาน

Scroll to Top