เกี่ยวกับคณะ

ประวัติความเป็นมา

          คณะวิทยาการจัดการ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2527 เป็นส่วนราชการของวิทยาลัยครูเชียงรายตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 โดยเรียกชื่อว่า “คณะวิชาวิทยาการจัดการ” โดยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ได้แบ่งส่วนราชการในคณะวิชาวิทยาการจัดการออกเป็น 5 ภาควิชา ได้แก่ภาควิชาการเงินและการบัญชี ภาควิชาการตลาด ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ การวิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์ และภาควิชาเศรษฐศาสตร์

          ในระยะแรกมีอาจารย์ส่วนใหญ่ย้ายมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเปิดสอนระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี วิชาเอกบริหารธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจศึกษา และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ต่อมาได้เปิดสอนวิชาเอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิชาเอกบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี แขนงวิชาการตลาด แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเปิดสอนวิชาเอกนิเทศศาสตร์

          ปี พ.ศ.2538 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 นับแต่นั้นเป็นต้นมา คณะวิชาวิทยาการจัดการ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิทยาการจัดการ” และปรับเปลี่ยนส่วนการแบ่งส่วนราชการในคณะจากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชา โดยประกอบด้วย 3 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ และโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

         ปี พ.ศ.2547 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ทำให้สถาบันราชภัฏเชียงราย เปลี่ยนสถานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” และคณะวิทยาการจัดการ แบ่งส่วนราชการเป็นสำนักงานคณบดีและโปรแกรมวิชาต่างๆ และในปีดังกล่าวได้เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

         ในช่วงปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในหลายสาขาวิชา ได้แก่ ปี พ.ศ.2550 เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปี พ.ศ.2552 เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปี พ.ศ.2555 เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปี พ.ศ.2558 เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมัลติมีเดีย และหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และในปี พ.ศ.2560 เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการค้าสมัยใหม่ ซึ่งโดยรวมแล้วในปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 9 โปรแกรมวิชา และระดับบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร ดังนี้

·     ระดับปริญญาตรี

·       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

·         แขนงวิชาการจัดการ

·         แขนงวิชาการตลาด

·         แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

·         แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

·         แขนงวิชาการจัดการการค้าสมัยใหม่

·       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

·       หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์

·         แขนงวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

·         แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

·       หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชาดิจิทัลมัลติมีเดีย

·     ระดับบัณฑิตศึกษา

·       หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

·       หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์

·       หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฏีบัณฑิต (นศ.ด.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ปรัชญา

          บัณฑิตเชี่ยวชาญทักษะ มีจิตสาธารณะ สร้างสรรค์สังคม

วิสัยทัศน์

         คณะวิทยาการจัดการมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทักษะและมีความสร้างสรรค์ด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์           มีจิตสำนึกและจิตสาธารณะ มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพในท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

พันธกิจ

1.    ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและความสร้างสรรค์ด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มีจิตสำนึกและจิตสาธารณะ

มุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพในท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

2.    มุ่งผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา การพัฒนาและการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

3.    ธำรงรักษา สร้างสรรค์คุณค่า สืบทอด และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

4.    บริการวิชาการและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อบูรณาการงานวิจัย การจัดการเรียนการสอน และพันธกิจของคณะ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

5.    พัฒนาคณะให้มีความโดดเด่นในศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ โดยใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้แก่ท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

เอกลักษณ์คณะ

         คณะแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์เพื่อท้องถิ่น

อัตลักษณ์บัณฑิต

         เป็นนวัตกรมืออาชีพด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ รู้เท่าทันเทคโนโลยี ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

วัฒนธรรมองค์กร
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และร่วมมือพัฒนาท้องถิ่น

Scroll to Top