วิจัยและบริการวิชาการ

โครงการเชิดชูนักวิจัยและถ่ายทอดความสำเร็จของนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

นักวิจัยดีเด่น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2565

อาจารย์อภิสรา  กฤตาวาณิชย์

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (ดิจิทัลมัลติมิเดีย)

นักบริการวิชาการดีเด่น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2565

อาจารย์ธัญพร  ฟุ้งเฟื่อง

โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)

โครงการเชิดชูนักวิจัยและถ่ายทอดความสำเร็จของนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564
ผศ.ดร.สุภัทณี เปี่ยมสุวรรณกิจ

โครงการเชิดชูนักวิจัยและถ่ายทอดความสำเร็จของนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น

ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิดา จุมปา

 

Scroll to Top