หน่วยงานภายใน

สภามหาวิทยาลัย

ชื่อหน่วยงานเบอร์โทร
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย0-5377-6000 ต่อ 1706

หน่วยงานจัดการศึกษา

ชื่อหน่วยงานเบอร์โทร
คณะครุศาสตร์0-5377-6014
คณะมนุษยศาสตร์0-5377-6013
คณะวิทยาการจัดการ0-5377-6016
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0-5377-6011
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม0-5377-6015
บัณฑิตวิทยาลัย0-5377-6026
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก0-5377-6063
สำนักวิชาการท่องเที่ยว0-5377-6088
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ0-5377-6395
สำนักวิชานิติศาสตร์0-5377-6137
สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ0-5377-6131
สำนักวิชาบัญชี0-5377-6000 ต่อ 1237
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ0-5377-6526
สำนักวิชาสังคมศาสตร์0-5370-2870

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

ชื่อหน่วยงานเบอร์โทร
กองกลาง – สำนักงานอธิการบดี0-5377-6000 ต่อ 1700 , 1704 – 1708
กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์0-5377-6030
กองคลัง – สำนักงานอธิการบดี0-5377-6000 ต่อ งานการเงิน 1727, งานธุรการ งานพัสดุ 1725, 1726
กองนโยบายและแผน – สำนักงานอธิการบดี0-5377-6035
กองบริหารงานบุคคล – สำนักงานอธิการบดี0-5377-6000 ต่อ 1849 – 1852
กองพัฒนานักศึกษา – สำนักงานอธิการบดี0-5377-6019
กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ – สำนักงานอธิการบดี0-5377-6136 ต่อ 1837, 1838
กองวิเทศสัมพันธ์ – สำนักงานอธิการบดี0-5377-6032
กองอาคารสถานที่ – สำนักงานอธิการบดี0-5377-6027
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน0-5377-6028
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ0-5377-6031
สถาบันวิจัยและพัฒนา0-5377-6000 ต่อ OUR TEAM
สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง053-776-008 ภายใน 1008
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ0-5377-6020
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม0-537-76211
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน0-5377-6018
หน่วยตรวจสอบภายใน0-5377-6000 ต่อ 1840
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย0-5377-6022

หน่วยงานบริการ

ชื่อหน่วยงานเบอร์โทร
ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม0-5377-6054
สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน0-5377-6029, 0-5377-6267

โครงการตามพระราชดำริ

ชื่อหน่วยงานเบอร์โทร
ชมรม To Be Number One
ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙053-776000 ต่อ 1561 , 053-776009
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย
โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
Scroll to Top