ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ พิทักษ์สิกุล

ตำแหน่งบริหาร : ประธานโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การจัดการ)

ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ : บธ.ด. บริหารธุรกิจ        มหาวิทยาลัยรังสิต

            บธ.ม. การจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

            ศศ.บ. การจัดการทั่วไป  สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา

ความเชี่ยวชาญ : การเขียนแผนธุรกิจ  การจัดการเชิงกลยุทธ์  

อีเมล์ : surin_cru@hotmail.com

ห้องปฏิบัติงาน : ห้องโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)

แฟ้มประวัติและผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.อรกัญญา  กันธะชัย

ตำแหน่งบริหาร :  

ตำแหน่งทางวิชาการ :  รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ :    บธ.ด. บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรังสิต

               บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ

               บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อีเมล์ : kenthachai12@hotmail.com

ห้องปฏิบัติงาน :  ห้องโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)

แฟ้มประวัติและผลงาน :

ห้องปฏิบัติงาน : ห้องโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)

แฟ้มประวัติและผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีรา  อะทะวงษา

ตำแหน่งบริหาร :  รองคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการ :  รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ :     บธ.ด. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

                บธ.ม. บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยพายัพ

                บธ.บ.การตลาด  มหาวิทยาลัยพายัพ

ความเชี่ยวชาญ : การจัดการเชิงกลยุทธ์, การเป็นผู้ประกอบการ,

                       การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,

                       การบริหารธุรกิจแฟรนไซส์

อีเมล์ : sutheera_cru@hotmail.co.th

ห้องปฏิบัติงาน : ห้องโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)

แฟ้มประวัติและผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษิดิศ  ใจผาวัง

ตำแหน่งบริหาร : 

ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ :         ปร.ด. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                    บธ.ม. การจัดการทั่วไป

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

                    บธ.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล์ : kasidit_cru@hotmail.com

ห้องปฏิบัติงาน : ห้องโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)

แฟ้มประวัติและผลงาน :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์  อุปถัมภ์

ตำแหน่งบริหาร :  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ

                       และงานทะเบียน

ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ :   บธ.ม. การจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

              บธ.บ.การจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

อีเมล์ : u_jirapat@hotmail.com

ห้องปฏิบัติงาน :ห้องโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)      

อาจารย์ ดร.อัญยาณีย์ เกตุพันธุ์

ตำแหน่งบริหาร :  

ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์

การศึกษา :  ปร.ด. การจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

                 บธ.ม. การเงินและการธนาคาร

                         มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                     ศศ.บ.   สื่อสารมลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อีเมล์ :   Aunyanee.kate@crru.ac.th

ห้องปฏิบัติงาน : ห้องโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)

แฟ้มประวัติและผลงาน :

อาจารย์พิทยาภรณ์ พุ่มพวง

ตำแหน่งบริหาร :                      

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

คุณวุฒิ : บธ.ม. บริหารธุรกิจ

                    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

            บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)

                     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ความเชี่ยวชาญ :

อีเมล์ : pittayaporn.pum@crru.ac.th

ห้องปฏิบัติงาน : 316

แฟ้มประวัติและผลงาน

Scroll to Top