เอกสารเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
1.แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.แบบฟอร์มประวัตส่วนตัว
3.แบบประเมินฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
4.แบบประเมินฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
5. คำร้องขอยื่นแบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลังกำหนด
นักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เอกสารประกอบด้วย
1.แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.ประวัติส่วนตัว 2 ชุด
3.แบบแสดงผลการเรียน 1 ชุด

กำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 3/2566

วันที่กิจกรรมหมายเหตุ
ตั้งแต่บัดนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2567ส่งแบบฟอร์มขอฝึกฯสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
ตั้งแต่บัดนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2567ส่งใบตอบรับจากหน่วยงานสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    4  มีนาคม  2567  ถึง  7  มิถุนายน  2567  

กำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่กิจกรรมหมายเหตุ
ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2566ส่งแบบฟอร์มขอฝึกฯสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2566ส่งใบตอบรับจากหน่วยงานสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    24 ตุลาคม  2566  ถึง  26  มกราคม  2567  

หน่วยงานที่ตอบรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/2566

1.โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์)
2. โปรแแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์การ)
3. โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)
4. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)
5.โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์(การสื่อสารสื่อใหม่)
6. โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
7.โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์(ดิจิทัลมัลติมีเดีย)
สถานที่ฝึกโปรแกรมวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์
สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
Scroll to Top