ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย  คำแสน

ตำแหน่งบริหาร :   ประธานโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การตลาด)

ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ :  ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

                       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

            บธ.ม. บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            บธ.บ. ตลาด  มหาวิทยาลัยพายัพ

ความเชี่ยวชาญ : การสร้างตราสินค้า, กลยุทธ์การตลาด

อีเมล์ : c-khamsean@hotmail.com

ห้องปฏิบัติงาน : ห้อง316

แฟ้มประวัติและผลงาน

อาจารย์ศุภนิดา  เรืองศิริ

ตำแหน่งบริหาร :  

ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์

คุณวุฒิ :   M.A. Marketing Webster University St.Louis,

               Missouri U.S.A

              ศศ.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ : การตลาดบริการ, การค้าปลีก

อีเมล์ :  r_suphanida@hotmail.com

ห้องปฏิบัติงาน : ห้องโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)

แฟ้มประวัติและผลงาน              

อาจารย์ธัญพร  ฟุ้งเฟื่อง

ตำแหน่งบริหาร :  

ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์

คุณวุฒิ :  MBA. University of International

                       London Centre, UK 

             บช.บ บัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ

ความเชี่ยวชาญ : การสื่อสารการตลาด, การพัฒนาผลิตภัณฑ์

อีเมล์ : thanyapornaudy@gmail.com

ห้องปฏิบัติงาน : ห้องโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)

แฟ้มประวัติและผลงาน   

Scroll to Top