ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ  เบญจกรณ์

ตำแหน่งบริหาร :   ประธานโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ

                               (การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์การ)

ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ :  ปร.ด. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                  บธ.ม. บริหารทรัพยากรมนุษย์

                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

                   บธ.บ. ตลาด สถาบันราชภัฏเชียงราย

ความเชี่ยวชาญ : การพัฒนานักบริหารทรัพยากรมนุษย์

อีเมล์ : benjawan508@gmail.com

ห้องปฏิบัติงาน : 327

แฟ้มประวัติและผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราภัทร์  เขมอัครเจตต์

ตำแหน่งบริหาร :  

ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ :   บธ.ม. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

                  บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์

                  สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ความเชี่ยวชาญ: การวางแผนทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

อีเมล์ : atcharaphat58@gmail.com

ห้องปฏิบัติงาน : ห้อง 327

แฟ้มประวัติและผลงาน

อาจารย์รัชชานนท์  แย้มศรี

ตำแหน่งบริหาร :                      

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

คุณวุฒิ : บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาล้ัยแม่ฟ้าหลวง

                 บธ.บ.การบริหารสำนักงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ความเชี่ยวชาญ :

อีเมล์ : rachchanon.yam@crru.ac.th

ห้องปฏิบัติงาน : 327

แฟ้มประวัติและผลงาน

Scroll to Top