ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพฤทธิ์  เยาว์ธานี

ตำแหน่งบริหาร : ประธานโปรแกรมวิชา

ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ :     นศ.ม. นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

                     ศศ.บ. การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล์ : thepparit@hotmail.com

ห้องปฏิบัติงาน : ห้องโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

                     (การสื่อสารองค์การ)

แฟ้มประวัติและผลงาน

ผู้ช่วยอาจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

ตำแหน่งบริหาร :

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ : ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

                         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

               นศ.ม. นิเทศศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

                คบ. นาฏศิลป์ วิทยาลัยครูสุรินทร์

อีเมล์ :  warinsee@hotmail.com

ห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิชานิเทศศาสตร์ (การสื่อสารองค์การ) 

แฟ้มประวัติและผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์

ตำแหน่งบริหาร :

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ : กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา

                         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

                กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษา

                         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

อีเมล์ :  prathai09@gmail.com

ห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิชานิเทศศาสตร์ (การสื่อสารองค์การ) 

แฟ้มประวัติและผลงาน

Scroll to Top