หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ

Doctor of Business Administration (DBA) Program in Business Administration, Chiang Rai Rajabhat University, Thailand

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง 2562)

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2562)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 2562)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 2563)

หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2565)

หลักสุตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

Scroll to Top