คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงาน

+++ 26 เมษายน 2567 +++ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่…

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2024
Scroll to Top