บุคลากรสำนักงานคณบดี

นางสาวธัญชนิต  ควรคิด

ตำแหน่ง :   หัวหน้าสำนักงานคณบดี

                 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

คุณวุฒิ : บธ.ม บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

                บธ.บ.บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กลุ่มงาน : การเงินและบัญชี ,งานสำนักงานคณบดี

อีเมล์ : ooi_2525@hotmail.com

โทรศัพท์ : 053-770616 ต่อ 24

ห้องปฏิบัติงาน  : ห้องสำนักงานคณบดี

นางสาวสุรีรัตน์  คงอุตส่าห์

ตำแหน่ง :  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

คุณวุฒิ : บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

            บธ.บ.  การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

กลุ่มงาน : จัดการศึกษา,งานวิจัยและบริการวิชาการ

อีเมล์ : sureeko@gmail.com

โทรศัพท์ : 053-776016 ภายใน 13

ห้องปฏิบัติงาน  : ห้องสำนักงานคณบดี

นายเมธวัฒน์  จรุงจิตต์

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

คุณวุฒิ : บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยพายัพ

กลุ่มงาน : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อีเมล์ : methawat@crru.ac.th

โทรศัพท์ : 053-776016 ภายใน 25

ห้องปฏิบัติงาน  : ห้องสำนักงานคณบดี

นางพรรณกร  หัตถผะสุ

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

คุณวุฒิ : บธ.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กลุ่มงาน : ห้องสมุด

อีเมล์ : phanakorn.ph@gmail.com

โทรศัพท์ : 053-776016 ภายใน 20

ห้องปฏิบัติงาน  : ห้องสมุด

นางสุรวีร์  ชัยชนะ

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

คุณวุฒิ : บธ.บ.การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กลุ่มงาน : บริหารงานทั่วไป ,งานโปรแกรมวิชาการจัดการ

อีเมล์ : su_rak@hotmail.com

โทรศัพท์ : 053-776016 ภายใน 19

ห้องปฏิบัติงาน  : ห้องโปรแกรมวิชาการจัดการ

นายพนม  จันตะแก้ว

ตำแหน่ง :  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

คุณวุฒิ : ค.บ. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กลุ่มงาน : จัดการศึกษา, งานโสตทัศนูปกรณ์

อีเมล์ :

โทรศัพท์ : 053-776016 ภายใน 29

ห้องปฏิบัติงาน  : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

นางสาววิภาวดี  คำไชยเทพ

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

คุณวุฒิ : บธ.บ.การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กลุ่มงาน : พัสดุ

อีเมล์ :

โทรศัพท์ : 053-776016 ภายใน 22

ห้องปฏิบัติงาน  : ห้องสำนักงานคณบดี

นางสาวอัมพิกา  สุมาลัย

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณวุฒิ : บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กลุ่มงาน : กิจการนักศึกษา

อีเมล์ : ampika-s@hotmail.com

โทรศัพท์ : 053-776016 ภายใน 11

ห้องปฏิบัติงาน  : ห้องสำนักงานคณบดี

นางสาวชนิดาภา  อินต๊ะมุด

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณวุฒิ : นศ.บ. การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร       

กลุ่มงาน : บริหารงานทั่วไป

อีเมล์ : chanidapa.int@crru.ac.th

โทรศัพท์ : 053-776016 ภายใน 34

ห้องปฏิบัติงาน  : ห้องสำนักงานคณบดี

นางสาวแสงดาว  วงศ์แก้วมูล

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณวุฒิ : บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กลุ่มงาน : บัณทิตศึกษา

อีเมล์ : sangdao.wkm@hotmail.com

โทรศัพท์ : 053-776016 ภายใน 33

ห้องปฏิบัติงาน  : ห้องบัณฑิตศึกษา

นางสาวสุรีภรณ์  สุวรรณเมฆ

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณวุฒิ : นศ.บ. การโฆษณาและประชาสัมพันธ์

                     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กลุ่มงาน : บริหารงานทั่วไป ,งานโปรแกรมนิเทศศาสตร์ 

อีเมล์ : aoy_55@hotmail.com

โทรศัพท์ : 053-776016 ภายใน 33

ห้องปฏิบัติงาน  : สำนักงานคณบดี

นายพระนพ ตรูหม่อง

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ภาคสนาม

คุณวุฒิ : 

กลุ่มงาน : อาคารและสถานที่

อีเมล์ : 

โทรศัพท์ : 053-776016 

ห้องปฏิบัติงาน  : 

Scroll to Top