Author name: admin

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567

✍️คณะวิทยาการจัดการ

Scroll to Top