ที่ อาจารย์ผู้สอนและรายวิชา Classroom Code
1 ผศ.ดร.กษิดิศ ใจผาวัง AA BA3304 การบัญชีสำหรับผูบริหาร 3(3-0-6) 0 ส 1-3 = 323 5veorhe
  ผศ.ดร.กษิดิศ ใจผาวัง AB BA3304 การบัญชีสำหรับผูบริหาร 3(3-0-6) 0 ส 5-7 = 336 at456ol
  ผศ.ดร.กษิดิศ ใจผาวัง AA BA3305 การวิจัยธุรกิจพื้นฐาน 3(3-0-6) 0 ส 8-10 = 336 qmt6c4i
2 ผศ.ดร.สุภัทณี เปี่ยมสุวรรณกิจAA EC1103 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 0 ส 8-10 = 323 rkzadiw
  ผศ.ดร.สุภัทณี เปี่ยมสุวรรณกิจ หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค(EC 2105)        bbgq2ld
3 อ.ดรัณภพ อุดแน่นAA BA2211 เศรษฐกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 0 อา 8-10 = 326 7uajszb
  อ.ดรัณภพ อุดแน่นAB BA2211 เศรษฐกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 1 ส 5-7 = 323 mixjaga
  อ.ดรัณภพ อุดแน่นAA BA3204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 0 อา 1-3 = 334 fp4fojy
  อ.ดรัณภพ อุดแน่นAA LOM1101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 0 ส 1-3 = 334 yehrpt3
4 รศ.ดร.นงนุช กันธะชัย AA BA3417 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0-6) 1 อา 5-7 = 326 sjribcv
  รศ.ดร.นงนุช กันธะชัย AA GM3109 การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ 3(2-2-5) 0 ส 8-11 = 338 jqlviy4
  รศ.ดร.นงนุช กันธะชัย AB GM3109 การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ 3(2-2-5) 0 ส 1-4 = 338 7mkb3v4
  รศ.ดร.นงนุช กันธะชัย AC GM3109 การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ 3(2-2-5) 1 อา 1-4 = 323 s3xyj7q
5 ผศ.ศิรสิทธิ์ ศิริวิวัฒนากุล AA BA1201 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 0 อา 1-3 = 326 ryg37ah
  ผศ.ศิรสิทธิ์ ศิริวิวัฒนากุล AA GM3103 การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6) 1 ส 1-3 = 335 4gxftir
  ผศ.ศิรสิทธิ์ ศิริวิวัฒนากุล AB GM3103 การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6) 0 ส 5-7 = 335 rjfk4zn
  ผศ.ศิรสิทธิ์ ศิริวิวัฒนากุล AA GM3105 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน 3(3-0-6) 0 อา 8-10 = 331 ivpvunr
6 ผศ.ดร.สุรินทร์ พิทักษ์สิกุลAA BA2304 การวางแผนและการบริหารโครงการ 3(3-0-6) 0 ส 8-10 = 337 x5kalcp
  ผศ.ดร.สุรินทร์ พิทักษ์สิกุลAA BA3407 การเขียนแผนธุรกิจ 3(3-0-6) 0 ส 5-7 = 337 56c5ler
  ผศ.ดร.สุรินทร์ พิทักษ์สิกุลAA GM4812 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5(450) 0 jnqxeer
  ผศ.ดร.สุรินทร์ พิทักษ์สิกุลAA GM4905 สัมมนาการจัดการ 3(2-2-5) 0 อา 1-4 = 337 rhupgxd
  ผศ.ดร.สุรินทร์ พิทักษ์สิกุลAB GM4905 สัมมนาการจัดการ 3(2-2-5) 0 อา 6-9 = 337 e3ysrzu