genti dama la moda

*** MS CRRU PRIDE 2022 *** ++++ขอเชิญร่วมโหวตให้กำลังใจนักศึกษาตัวแทนแต่ละโปรแกรมวิชา คณะวิทยาการจัดการ...

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2022

จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ

   

 

วีดีโอ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

รศ.ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล

สายตรงคณบดี

 

SERVICE

 

MSDIC

facebook

ปฏิทินวิชาการ

 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์

คู่มือถอดบทเรียน KM

คู่มือการบริหารงานวิจัย

คู่มือประกันคุณภาพ

งานบริการด้านโสตทัศนูปกรณ์