genti dama la moda

ประชาสัมพันธ์นักศึกษา ขอให้กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ,สิ่งสนับสนุนและคุณภาพในการบริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2564เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรและงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

https://forms.gle/SCnPoWz85Rp1mRkK6

 

 

จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ

   

 

วีดีโอ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

รศ.ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล

สายตรงคณบดี

 

SERVICE

 

MSDIC

facebook

ปฏิทินวิชาการ

 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์

คู่มือถอดบทเรียน KM

คู่มือการบริหารงานวิจัย

คู่มือประกันคุณภาพ

งานบริการด้านโสตทัศนูปกรณ์