genti dama la moda

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจรย์ ดร.สุธีรา อะทะวงษา รองคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ...

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2021

จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ

   

 

วีดีโอ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

รศ.ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล

สายตรงคณบดี

 

SERVICE

facebook

ปฏิทินวิชาการ

 

ปฏิทินกิจกรรม.