genti dama la moda

++ MS Update : 25 พ.ค. 64 ++ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรา อะทะวงษา รองคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ และ อ.ทัตพงศ์...

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2021

จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ

   

 

วีดีโอ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

รศ.ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล

สายตรงคณบดี

 

SERVICE

facebook

ปฏิทินวิชาการ

 

ปฏิทินกิจกรรม.