genti dama la moda

วันท่ี่ 8 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ขุนศรี รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรม MS...

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2020

จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ

   

 

วีดีโอ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.เสริมศิริ  นิลดำ

สายตรงคณบดี

 

SERVICE

facebook

ปฏิทินวิชาการ

 

ปฏิทินกิจกรรม.