เอกสารเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

1.แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2.แบบฟอร์มประวัตส่วนตัว

3.แบบประเมินฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์

4.แบบประเมินฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ

5.แบบฟอร์มการรับทราบมาตรการในการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา

ระหว่างการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

6. คำร้องขอยื่นแบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลังกำหนด

 

 

นักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เอกสารประกอบด้วย

1.แบบฟอร์มขอฝึกฯ

2.ประวัติส่วนตัว 2 ชุด

3.แบบแสดงผลการเรียน 1 ชุด

4.แบบฟอร์มการรับทราบมาตรการในการจัดการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา

ระหว่างการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


 

 

กำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่

กิจกรรม

หมายเหตุ

ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2565

ส่งแบบฟอร์มขอฝึกฯสำนักงานคณบดี

คณะวิทยาการจัดการ

 

ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2565

ส่งใบตอบรับจากหน่วยงานสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

 

ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    6  มิถุนายน  2565  ถึง  2  กันยายน  2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 3/2564

วันที่

กิจกรรม

หมายเหตุ

ตั้งแต่บัดนี้ – 18 กุมภาพันธ์ 2565

ส่งแบบฟอร์มขอฝึกฯสำนักงานคณบดี

คณะวิทยาการจัดการ

 

ตั้งแต่บัดนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2565

ส่งใบตอบรับจากหน่วยงานสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

 

ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    28  กุมภาพันธ์  2565  ถึง  2  มิถุนายน  2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานที่ตอบรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3/2564

1.โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์)

2. โปรแแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

3. โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)

4. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)

5.โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์(การสื่อสารสื่อใหม่)

6. โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

7.โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์(ดิจิทัลมัลติมีเดีย)

 

 

สถานที่ฝึกโปรแกรมวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์