เอกสารเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

1.แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2.แบบฟอร์มประวัตส่วนตัว

3.แบบประเมินฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์

4.แบบประเมินฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ

5.แบบฟอร์มการรับทราบมาตรการในการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา

ระหว่างการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

6. คำร้องขอยื่นแบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลังกำหนด

 

 

นักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เอกสารประกอบด้วย

1.แบบฟอร์มขอฝึกฯ

2.ประวัติส่วนตัว 2 ชุด

3.แบบแสดงผลการเรียน 1 ชุด

 

กำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 2/2565

วันที่

กิจกรรม

หมายเหตุ

ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2565

ส่งแบบฟอร์มขอฝึกฯสำนักงานคณบดี

คณะวิทยาการจัดการ

 

ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2565

ส่งใบตอบรับจากหน่วยงานสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

 

ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    25 ตุลาคม  2565  ถึง  27  มกราคม  2566  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานที่ตอบรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/2565

1.โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์)

2. โปรแแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

3. โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)

4. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)

5.โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์(การสื่อสารสื่อใหม่)

6. โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

7.โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์(ดิจิทัลมัลติมีเดีย)

 

สถานที่ฝึกโปรแกรมวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์