ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงราย

 

แบบฟอร์มการรับทราบมาตรการในการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา

ระหว่างการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

กำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 2/2564

 

วันที่

กิจกรรม

หมายเหตุ

ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2564

ส่งแบบฟอร์มขอฝึกฯสำนักงานคณบดี

คณะวิทยาการจัดการ

 

ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2564

ส่งใบตอบรับจากหน่วยงานสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

 

ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    26  ตุลาคม  2564  ถึง  28  มกราคม  2565  

 

 

 

 

 

 

 

 


หน่วยงานที่ตอบรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/2564

1.โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์)

2. โปรแแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

3. โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)

4. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)

5.โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์(การสื่อสารสื่อใหม่)

6. โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

7.โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์(ดิจิทัลมัลติมีเดีย)

 

เอกสารเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

1.แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2.แบบฟอร์มประวัตส่วนตัว

3.แบบประเมินฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์

4.แบบประเมินฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ

 

สถานที่ฝึกโปรแกรมวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์

 

นักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เอกสารประกอบด้วย

1.แบบฟอร์มขอฝึกฯ

2.ประวัติส่วนตัว 2 ชุด

3.แบบแสดงผลการเรียน 1 ชุด

4.แบบฟอร์มการรับทราบมาตรการในการจัดการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา

ระหว่างการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

                         

 

 

 

 

 

 

คู่มือถอดบทเรียน KM

คู่มือประกันคุณภาพ