- แผนบูรณาการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2563

- คำอธิบายกรอบการวิจัยตามบูรณาการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย...

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บน 14 มีนาคม 2018

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความ การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ "Workshop on Effective Proposal Preparation for European Research Funding Program

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 1 (INCBAA 2018)

 

 

SERVICE

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการบริหารงานวิจัย