โครงการเชิดชูนักวิจัยและถ่ายทอดความสำเร็จของนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

 

 

นักวิจัยดีเด่น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2565

อาจารย์อภิสรา  กฤตาวาณิชย์

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (ดิจิทัลมัลติมิเดีย)

 

นักบริการวิชาการดีเด่น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2565

อาจารย์ธัญพร  ฟุ้งเฟื่อง

โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)

 

 

 

โครงการเชิดชูนักวิจัยและถ่ายทอดความสำเร็จของนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

ผศ.ดร.สุภัทณี เปี่ยมสุวรรณกิจ

 

โครงการเชิดชูนักวิจัยและถ่ายทอดความสำเร็จของนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น

ประจำปีการศึกษา 2564

อาจารย์ณัฐธิดา จุมปา

  

 

SERVICE

 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือเพื่อพัฒนาศักยภาพฯ

คู่มือการบริหารงานวิจัย