หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง 2562)

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2562)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 2562)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 2563)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการค้าสมัยใหม่ 2559

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ 2559

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2559

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2559

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการตลาด  2559

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 2558)

หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2558)

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง 2558)

หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2561)