สภามหาวิทยาลัย

ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทร
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 0-5377-6000 ต่อ 1706

หน่วยงานจัดการศึกษา

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทร
กองกลาง - สำนักงานอธิการบดี 0-5377-6000 ต่อ 1700 , 1704 - 1708
กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ 0-5377-6030
กองคลัง - สำนักงานอธิการบดี 0-5377-6000 ต่อ งานการเงิน 1727, งานธุรการ งานพัสดุ 1725, 1726
กองนโยบายและแผน - สำนักงานอธิการบดี 0-5377-6035
กองบริหารงานบุคคล - สำนักงานอธิการบดี 0-5377-6000 ต่อ 1849 - 1852
กองพัฒนานักศึกษา - สำนักงานอธิการบดี 0-5377-6019
กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ - สำนักงานอธิการบดี 0-5377-6136 ต่อ 1837, 1838
กองวิเทศสัมพันธ์ - สำนักงานอธิการบดี 0-5377-6032
กองอาคารสถานที่ - สำนักงานอธิการบดี 0-5377-6027
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน 0-5377-6028
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 0-5377-6031
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0-5377-6000 ต่อ OUR TEAM
สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง 053-776-008 ภายใน 1008
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-5377-6020
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 0-537-76211
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0-5377-6018
หน่วยตรวจสอบภายใน 0-5377-6000 ต่อ 1840
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 0-5377-6022

หน่วยงานบริการ

โครงการตามพระราชดำริ