ข้อมูลผลงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2560

 

การเผยแพร่งานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2560

 

สรุปทุนวิจัยของคณะวิทยาการจัดการโดยจำแนกออกเป็น ทุนวิจัยภายนอก และทุนวิจัยภายใน

 

ทุนวิจัยภายนอก

ทุนวิจัยภายใน

รวมงบประมาณวิจัย

งบประมาณวิจัย

ต่อคน

7,173,618 บาท

927,000บาท

8,100,618

202,516 บาท

 

 

 

 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน

ลำดับ

ชื่องานวิจัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

แหล่งทุน

งบประมาณ

1

ภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กษิดิศ
ใจผาวัง
นางสุรีรัตน์ ศรีทะแก้ว

คณะวิทยาการจัดการ

5,000

2

การสำรวจความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรด้านสวัสดิการ การส่งเสริมสุขภาพและขวัญกำลังใจในการทำงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กษิดิศ
ใจผาวัง

นางสาวธัญชนิต ควรคิด

คณะวิทยาการจัดการ

5,000

3

ความต้องการของชุมชนในการรับบริการวิชาการจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ปวีณา ลี้ตระกูล

นางสาวธัญชนิต ควรคิด

คณะวิทยาการจัดการ

5,000

4

ประเมินประโยชน์หรือ         ผลกระทบของการให้บริการแก่สังคม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ปวีณา ลี้ตระกูล
นางสาวธัญชนิต ควรคิด

คณะวิทยาการจัดการ

5,000

5

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TOF)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กษิดิศ
ใจผาวัง

นางสุรวีร์ ชัยชนะ

คณะวิทยาการจัดการ

8,000

6

ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจบริการโลจิสติกส์ในเขตอนุภาคลุ่มน้ำโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

อาจารย์ธนภัทร์ ธชพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ

15,000

7

แนวทางการแก้ไขปัญหาการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ อุปถัมภ์

 

คณะวิทยาการจัดการ

15,000

8

การใช้อัตลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย

อาจารย์วริษฐา อุเทศนันท์

คณะวิทยาการจัดการ

15,000

9

การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดในการเพิ่มมูลค่าสินค้า OTOPในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อาจารย์ศุภนิดา เรืองศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เฉลิมชัย คำแสน

อาจารย์ธัญพร ฟุ้งเฟื่อง

รองศาสตราจารย์ณัฐกิตติ์
เฮงตระกลู

คณะวิทยาการจัดการ

15,000

10

การส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานด้านการยศาสตร์ของผู้ประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อาจารย์อัจฉราภัทร์
เขมอัครเจตต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ เบญจกรณ์

คณะวิทยาการจัดการ

15,000

11

มิติบุคลิกภาพตราสินค้าร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในจังหวัดเชียงราย

อาจารย์สุรพงศ์ วงษ์ปาน

อาจารย์สุทธดา ขัตติยะ

คณะวิทยาการจัดการ

15,000

12

แนวทางการพัฒนาเยาวชนให้เป็นนักสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย

อาจารย์ ดร.กรกนก นิลดำ

อาจารย์สาวิตรี พรหมสิทธิ์

อาจารย์กฤษณะ แสงจันทร์

อาจารย์อภิสรา กฤตวาณิชย์

คณะวิทยาการจัดการ

15,000

13

รูปแบบการสื่อสารและการใช้สื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนในพื้นที่ กรณีศึกษา: เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพฤทธิ์ เยาว์ธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

คณะวิทยาการจัดการ

15,000

14

มูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย

อาจารย์ศศิวิมล ภู่พวง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ประภาพรรณ ไชยานนท์

อาจารย์ ดร.สุภัทณี
เปี่ยมสุวรรณกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

15,000

15

ความพึงพอใจของนักศึกต่อหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ,สิ่งสนับสนุนและคุณภาพในการบริการของคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กษิดิศ
ใจผาวัง

 

คณะวิทยาการจัดการ

10,000

16

วิจัยเพื่อการพัฒนาข้อมูลในการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ปวีณา ลี้ตระกูล

นายเมธวัฒน์ จรุงจิตต์

คณะวิทยาการจัดการ

10,000

17

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ปวีณา ลี้ตระกูล

นางสาวธัญชนิต ควรคิด

 

คณะวิทยาการจัดการ

45,000

18

การยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดนางแลสู่การเป็นเกษตรปราดเปรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เสริมศิรินิลดำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

30,000

19

แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดนางแลสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องยุคประเทศไทย 4.0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กษิดิศ 
ใจผาวัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

50,000

20

การยกระดับมาตรฐานกิจกรรมห่วงโซ่คุณค่าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าการปลูกสับปะรดนางแล

อาจารย์ดรัณภพ  อุดแน่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

50,000

21

การพัฒนาศักยภาพการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลของเกษตรกรผู้ปลูกปสับปะรดนางแล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เสริมศิรินิลดำ
อาจารย์ ดร.กรกนก  นิลดำ
อาจรย์กฤษณะ  แสงจันทร์
อาจารย์อภิสรา  กฤตาวาณิชย์
อาจารย์สาวิตรี  พรหมสิทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

70,000

22

การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อาจารย์ ดร.สุทธิพร 
เปี่ยมสุวรรณกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทณี 
เปี่ยมสุวรรณกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

20,000

23

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อาจารย์ ดร.สุทธิพร 
เปี่ยมสุวรรณกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทณี 
เปี่ยมสุวรรณกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

70,000

24

การพัฒนานวัตกรรมของผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา  ลี้ตระกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

29,000

25

การวิเคราะห์การบริหารจัดการเพื่อสร้างเป็นต้นแบบขององค์กรที่ขับเคลื่อนโดยกลุ่มผู้สูงอายุ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย

อาจารย์อัจฉราภัทร์ 
เขมอัครเจตต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ
เบญจกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

52,500

26

การพัฒนาทักษะการผลิตสื่อด้วยสมาร์ทโฟนของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย

 

อาจารย์กฤษณะ  แสงจันทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

70,000

27

การพัฒนาแนวทางเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลเชียงราย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา  ลี้ตระกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

44,500

28

การพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศกนก  ชุ่มประดิษฐ์
อาจารย์ธวัชชัย  ดวงไทย
อาจารย์วริษฐา  อุเทศนันท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

56,000

29

แนวทางการพัฒนาตลาดผ้าทอไทลื้อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟสบุ๊ก : กรณีศึกษาผ้าทอไททลื้อ และผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยลื้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทณี 
เปี่ยมสุวรรณกิจ
อาจารย์ ดร.สุทธิพร 
เปี่ยมสุวรรณกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย  คำแสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ 
วัธนารวี
รองศาสตราจารย์ณัฐกิตติ์ 
เฮงตระกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

65,000

30

การศึกษารูปแบบการจัดการขยะในครับเรืองของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

อาจารย์ ดร.สุทธิพร 
เปี่ยมสุวรรณกิจ

อาจารย์ธัญพร  ฟุ้งเฟื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทณี 
เปี่ยมสุวรรณกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์  ทองคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

50,000

31

การวิเคราะห์องค์ประกอบโลจิสติส์ที่มีผลต่อการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

อาจารย์ธนภัทร์  ธชพันธ์
อาจารย์อัจฉราภัทร์  เขมอัครเจตต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

42,000

 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก

ลำดับ

ชื่องานวิจัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

แหล่งทุน

งบประมาณ

1

นวัตกรรมการผลิตผ้าทอไทลื้นเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยยึดถือเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทลื้อตามแนวเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาชุมชย ไทลื้อในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทณี 
เปี่ยมสุวรรณกิจ
อาจารย์ ดร.สุทธิพร 
เปี่ยมสุวรรณกิจ
อาจารย์วิทยา  วรรณศิริ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

769,000

2

แนวทางการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อเพื่อการดำรงชีวิตที่เหมาะสมของกลุ่มผู้สูงอายุ ในจังหวัดเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เกศกนก  ชุ่มประดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร  ขุนศรี
อาจารย์ธัญพร  ฟุ้งเฟื่อง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

184,000

3

การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร  ขุนศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร  ชุ่มประดิษฐ์
อาจารย์ธัญพร  ฟุ้งเฟื่อง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

177,700

4

การขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา  ลี้ตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  ลี้ตระกูล
อาจารย์ชุติมา  ปัญญาหลวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน  พรหมใจสา
อาจารย์สมหวัง  อินทร์ไชย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

483,000

5

การวิเคราะห์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา  ลี้ตระกูล

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

478,043

6

การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและการสร้างต้นแบบการพัฒนาชุมชนเมือง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจและสังคม และความยากจนของผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา  ลี้ตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  ลี้ตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน  พรหมใจสา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

396,975

7

ระบบสนับสนุนเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตมหานคร: บทเรียนสำหรับประเทศไทยจากกรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน

(โครงการร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ศาสตราจารย์ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา

ดร.รัตติยา ภูละออ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล (ร้อยละ30)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

725,000

8

JICA PILOT PROJECT TESSABAN NAKHON CHIANG RAI, THE PROJECT FOR PROMOTING INTERACTIONS AMONG THE ALL AGES THROUGH ACTIVE LEARNING

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์

อาจารย์อัจฉราภัทร์  เขมอัครเจตต์

JICA  ประเทศญี่ปุ่น

1,098,900

9

รูปแบบการจัดการศึกษาเชิงพุทธสำหรับสถาบันการศึกษานอกระบบ

(มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

913,000

10

การลดความสูญเสียและการเพิ่มมูลค่าของข้าวขาวดอกมะลิ 105

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล

อาจารย์ศศิวิมล ภู่พวง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

1,648,000

11

การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สื่อและกระแสความสนใจของคนกลุ่มวัยต่างๆเชิงลึก (ภาคเหนือ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ นิลดำ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

300,000